Polski English

Gwarancja smaku

Regulamin Promocji „Pełna gwarancja smaku Tranów Domowa Apteczka”

 • 1.Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem promocji „Pokochasz Nasz Smak” – gwarancja smaku Tranów o konsystencji syropu jest Domowa Apteczka sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Cieszyńskiej 26 zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000458597, NIP: 529-180-11-43, kapitał zakładowy: 5.000zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Sprzedaż produktów objętych promocją prowadzona będzie od dnia 27.10.2015r. roku do odwołania w aptekach (w tym internetowych), punktach aptecznych i sklepach zielarskich w Polsce oraz w sklepie internetowym Organizatora.
 3. Promocja łączy się z ewentualnymi zniżkami obowiązującymi w sklepie internetowym Organizatora oraz oferowanymi przez apteki i punkty apteczne.
 4. Informacje o Promocji wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.domowaapteczka.pl.

 

 • 2. Definicje
 1. Organizator – znaczenie nadano w pkt. 1.1.
 2. Promocja – promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Promocji.
 5. Okres Promocji – okres od dnia do (odwołania), podczas którego możliwy jest udział w Promocji na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 6. Produkt Promocyjny – jeden z Tranów o konsystencji syropu Domowa Apteczka, którego zakup w aptekach, punktach aptecznych sklepach zielarsko – medycznych w Polsce lub w sklepie internetowym Organizatora uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

 

 • 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które przystępując do Promocji spełnią następujące warunki:
 2. ukończyły 18 rok życia,
 3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekunów prawnych,
 4. w Okresie Promocji dokonały zakupu jednego z Produktów Promocyjnych w aptece, punkcie aptecznym, sklepie zielarsko medycznym lub sklepie internetowym Organizatora,
 5. posiadają dowód zakupu Produktu Promocyjnego,
 6. dokonały otwarcia Produktu Promocyjnego i wypróbowania jego smaku,
 7. nie zużyły więcej niż 10% zawartości Produktu Promocyjnego,
 8. odesłały na własny koszt Produkt Promocyjny wraz z opakowaniem i dowodem zakupu na adres Organizatora Promocji,
 9. wypełniły wniosek reklamacyjny i wyraziły pisemną opinię na temat smaku zakupionego Produktu Promocyjnego pod adresem www.domowaapteczka.pl pod zakładką Gwarancja Smaku.
 10. Po dopełnieniu warunków opisanych w par. 3.1 Uczestnik skorzysta z promocji w postaci opisanej szczegółowo poniżej w §4.
 11. Uczestnik i członkowie jego najbliższej rodziny może wziąć udział w Promocji jednokrotnie.
 12. Deklaracja odnośnie smaku Tranu w postaci syropu Domowa Apteczka, o której mowa w pkt 1 dokonywana jest za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.domowaapteczka.pl.

 

 • 4. Korzyści i zasady ich przyznawania
 1. W Promocji każdy z jej Uczestników po dopełnieniu warunków uczestnictwa opisanych w §3 ust. 1 otrzyma:
 2. Tran o konsystencji syropu Domowa Apteczka o smaku innym niż odesłany do Organizatora w ilości jednej saszetki, oraz
 3. Tran o konsystencji syropu Domowa Apteczka o smaku innym niż odesłany do Organizatora (o smaku identycznym jak smak produktu otrzymanego w saszetce) w ilości i objętości Produktu Promocyjnego smaku odesłanego do Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zadeklaruje, że Tran o konsystencji syropu Domowa Apteczka otrzymany w saszetce mu smakuje, albo
 4. Zwrot sumy kosztów zakupu Produktu Promocyjnego w wysokości kwoty uwidocznionej na paragonie oraz kosztów przesyłki w kwocie nie większej niż 10 zł. jeśli Uczestnik zadeklaruje, że Tran w postaci syropu Domowa Apteczka otrzymany w saszetce mu nie smakuje.
 5. W przypadku o którym mowa w ust. 1 c. Organizator zaproponuje najpierw Uczestnikowi zwrot sumy kosztów zakupu Produktu Promocyjnego oraz zwrot kosztów przesyłki w kwocie nie większej niż 10 zł. w postaci bonów do sklepu internetowego Organizatora lub w postaci innych produktów z oferty Organizatora (wraz z darmową przesyłką innych produktów) o wartości przekraczającej łączną sumę kosztów zakupu Produktu Promocyjnego oraz kosztów przesyłki.
 6. Koszty przesyłki powinny być udokumentowane paragonem lub fakturą VAT, które powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora po deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt c.
 7. Tran o konsystencji syropu Domowa Apteczka o smaku innym niż odesłany do Organizatora (o smaku identycznym jak smak produktu otrzymanego w saszetce) w ilości i objętości Produktu Promocyjnego smaku odesłanego do Organizatora nie jest objęty niniejszą Promocją.

 

 • 5 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres: Domowa Apteczka sp. z o.o. sp. k. ul. Myśliwska 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora oraz adres mailowy do korespondencji.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Uczestnik Promocji, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany adres mailowy najpóźniej w ciągu 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

 

Przejdź do formularza

separator